• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta socjalna

  Renta socjalna

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta socjalna /

  Renta socjalna po wypadku

  Renta socjalna po wypadku

  pomoc renta socjalna

  Zdarza się, że obrażenia doznane przez dziecko w wypadku są na tyle trwałe, że po osiągnięciu pełnoletności, nie ma ono możliwości zdobycia zawodu i podjęcie pracy. Z tego też względu jako dorosły nie nabywa prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż nie ma wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.

   

  Takie osoby zostały pozbawione możliwości zarobkowania i uzyskania w ten sposób środków utrzymania. Dlatego w celu ochrony ich interesów i zapewnienia minimum bytowego, przysługuje im w określonych przypadkach renta socjalna.

   

  Komu przysługuje renta socjalna?


  Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i całkowicie niezdolna do pracy
  z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w jednej z następujących okoliczności:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub na uczelni wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

   

  Od 1 października 2003 r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna ZUS. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS.

   

  Jak uzyskać rentę socjalną?

   

  Warto wiedzieć, że świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu. Wniosek o nie może zgłosić osoba ubiegająca się o rentę, jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba działająca za ich zgodą albo kierownik ośrodka pomocy społecznej.

   

  renta socjalna

   

  Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub czasowa,  jeśli niezdolność do pracy została orzeczona na konkretny okres. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

   

  Taka renta jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego od przyznanej kwoty brutto odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

   

  Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, która wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2016 r wynosi ona 741,35 złotych brutto.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^